Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna: zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia RODO w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Bis Biuro Podróży Lufthansa City Center A. Szulc spółka jawna z siedzibą w Łodzi (90 – 481), al. Kościuszki 27, NIP: 725-00-14-515, REGON: 470506959, numer KRS: 4527;
  • Pani/Pana dane osobowe nie należą do danych osobowych szczególnej kategorii i przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, w tym również do podjęcia wszelkich działań na Pana / Pani żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 .1b. RODO) lub w celu marketingowym, czego podstawą jest wyrażona przez Pana / Panią zgoda (art. 6 .1a. RODO);
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na Pana / Pani rzecz wszelkiego rodzaju usługi w czasie imprezy turystycznej, wcześniej zarezerwowane w Pani/Pana imieniu przez administratora, a także osoby upoważnione przez administratora lub procesora takie jak: pracownicy lub zleceniobiorcy administratora lub procesora świadczący na jego rzecz usługi informatyczne, księgowe lub prawne.
  • Procesor Pana / Pani danych osobowych, który je przetwarza w imieniu administratora, nabył wiedzę na ich temat bezpośrednio od administratora, w oparciu o stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora lub procesora przez okres niezbędny do wykonania umowy, jednak nie krócej niż upływ terminu przedawnienia ostatniego roszczenia związanego z ww. umową;
  • Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO w razie przetwarzania danych osobowych przez administratora niezgodnie z RODO;
  • Jeżeli podstawą do przetwarzania Pani / Pana danych jest zgoda, ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i w dowolnej formie;
  • Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
  • Wyłącznie w przypadku, gdy celem podróży jest państwo trzecie, w celu realizacji umowy, zamierzamy przekazać Pani / Pana dane osobowe odbiorcy w państwie trzecim. W pozostałych przypadkach, nie ma to miejsca.